Objektif

  • Memastikan penggunaan optimum sumber-sumber bagi memaksimum produktiviti dan potensi peningkatan pendapatan;
  • Meningkatkan kecekapan dan pengeluaran sektor;
  • Mentranformasi pekebun-pekebun kecil kepada pekebun-pekebun yang komersial dan dinamik;
  • Menyediakan suasana yang kondusif untuk menarik dan melibatkan lebih ramai pelabur ke dalam sektor;
  • Mempercepatkan pembangunan industri berasaskan pertanian dan integrasi sektor pertanian dengan sektor pembuatan;
  • Menambah baik persaingan dan keuntungan dalam sektor;
  • Memperkukuhkan asas ekonomi penting dan khidmat-khidmat sokongan yang perlu untuk meningkatkan kecekapan, pengeluaran dan persaingan dalam sektor;
  • dan Menggalakan pembangunan mampan dan mesra alam dalam pertanian.